11/09/2010

Per la memòria...


Davant l'establiment del 10 de novembre com a “Dia de la Memòria” de les víctimes del terrorisme, volem manifestar el següent:
(1) Denunciem el fet que aquesta data hagi estat establerta sense tan si més no consultar a les associacions de mates de la rebel·lió militar de 1936, el règim franquista i el terrorisme d'Estat. Aquestes constitueixen el major col·lectiu de mates present en la nostra societat.
(2) Com a conseqüència directa de l'anterior, denunciem els continguts amb els quals, des de les institucions estatals i autonòmiques, es pretén caracteritzar a aquesta commemoració, quan aquestes mateixes institucions duen a terme un punyent greuge comparatiu
quant al reconeixement i tractament de les víctimes en funció de l'origen de les vulneracions de drets sofertes.
(3) Denunciem el caràcter parcial i sectari d'aquesta commemoració en la mesura en què les mates del franquisme i el terrorisme d'Estat seguim sofrint les conseqüències de les lleis de guerra emeses per la dictadura militar, a la causa de la qual es va imposar una societat dual de vencedors i vençuts. És aquesta mateixa dualitat la que es pretén perpetuar a través de la preservació de la impunitat sobre les mates causades per la rebel·lió militar de 1936, el règim franquista i la violència de l'Estat. Totes elles mates ignorades i a les quals se'ns nega el dret a conèixer la veritat, el dret a la justícia efectiva plena i la reparació dels danys causats.
(4) Constatem que els partits i institucions impulsors d'aquesta commemoració no demostren una voluntat clara de desvincular-se, de manera rotunda i conscient, de l'herència del franquisme. Tant l'ONU com el Consell d'Europa han denunciat reiteradament la perpetuació, per part de l'Estat Español, de la impunitat sobre les vulneracions de drets humans comeses. Un clar exemple i exponent clarifica
dor d'aquesta situació ho trobem en el tractament cap a les víctimes del terrorisme d'estat franquista, que no han estat exhumades o reivindicades pel Parlament ni pels grups polítics de la *ultraderecha espanyola, així,la seva condició de Mates del Terrorisme se'ls nega,i el Govern de Madrid no els dóna justícia a aquestes víctimes jutjant per llei als seus botxins,els executors del Terrorisme Franquista. I és que el Govern Español, no ha complert democràticament amb la voluntat unànime de les víctimes i els seus descendents que clamen justícia. Solament alguns afectats han estat contemplats en la llei de Memòria, una llei clarament discriminatòria, si la comparem amb la de Solidaritat, en l'aplicació de drets i prestacions. Molt ens temem que la nova llei de reconeixement integral a les víctimes del terrorisme plantejada recentment al Congrés Español tampoc va a acollir a les víctimes de la violència de l'estat dictatorial franquista i que tampoc es va a elaborar una llei específica per a aquestes víctimes en el mateix sentit de rescabalament de dany,reivindicació de morts o presos pel seu lliure pensament,i es deixaran les seves restes anònimes en les cunetes dels camins sense reconeixement i consideració.
(5) L'objectiu prioritari de les societats basca i catalana, 35 anys després de la mort del genocida dictador general Franco i a 3 anys de la promulgació de la “Llei de Memòria Històrica”, és el reconeixement de les víctimes i la derogació de la "Llei d'Amnistia de 1977", que en la pràctica s'ha convertit en una Llei de Punt Final que empara la impunitat, contravenint la legalitat internacional i incomplint els convenis internacionals signats per l'Estat espanyol, segons els quals els crims de *lesa humanitat mai prescriuen.
En definitiva, celebracions com el “Dia de la Memòria” són una mostra més de la nul·la voluntat de trencar amb l'esquema de vencedors i vençuts heretat del franquisme. Aquesta celebració no recull el sentir dels lluitadors antifeixistes, gudaris, maquis,milicians, obrers,intel·lectuals i estudiants que des de la legitimitat de la seva lluita segueixen sofrint les conseqüències de la impunitat sobre els responsables directes de la repressió i la dels seus hereus ideològics.
En qualsevol cas, i en llaures a la recerca d'escenaris d'acostament i convivència, és imprescindible que es materialitzi el reconeixement de la igualtat de drets entre les mates. Arribat aquest moment podríem establir els paràmetres i actuacions conjuntes per fer visible el sofriment de totes les víctimes de totes les violències. Amb això es faria un pas fonamental cap a un acostament i una reconciliació que tant necessita el nostre poble i que, avui dia, és impossible d'aconseguir, a causa de la inexistència d'una voluntat clara, per part de les actuals institucions, d'investigar la veritat i fer justícia sobre els crims comesos pel franquisme i l'Estat, amb el que es torna a imposar una discriminació que celebracions com la qual es pretén implantar el 10 de novembre, no fan més que aprofundir i consolidar.

Per això,quan el passat mes de maig la Junta de Portaveus del Parlament Basc va recolzar l'elecció del 10 de novembre per ser l'únic dia en el qual "no hi ha cap aniversari que lamentar", una data "que no és de ningú en particular, pertany a tots" i amb la qual es pretén recordar "el que ha ocorregut i el que mai pot tornar a ocórrer", segons el text difós llavors... nosaltres si que recordem,*justamenteun 10 de novembre de fa 32 anys:
Matinada del 10 a l'11 de Novembre de 1978: Mikel Arantaxi, médico de Herri Batasuna a l'Ajuntament d'Etxarri-Aran, y su german Evaristo, son abatuts per la Guàrdia Civil en un control de carretera en la Sakana. Era la nit del dissabte 10 de Novembre de 1978, el control havia estat instal·lat a les 00:00 hores. Mikel Arantaxi viatjava en un cotxe al costat d'altres tres companys: Evaristo i,Mikel Aranatx, Joao Sabugal i Buenaventura Ferrer. companys quan de sobte des de la cuneta comencen a disparar ràfegues de metralleta. El vehicle s'estavella i,encara que *Joao i Buenaventura aconsegueixen escapar a la muntanya,amb ferides de bala,mentre una dotzena d'agents envolten als altres dos que tenen lesions més greus,tundiéndels a cops sense cap necessitat,ja que en ser traslladats a l'hospital de *Iruñea, Evaristo mor en el camí per tres ferides,dues en el pit i una en el cap,i Mikel mor hores després per dues ferides de bala en el pulmó...
I això és el que nosaltres SI recordem...
*Associació per a la recuperació de la memòria històrica de Catalunya. *Axotzia *Amutxastegi *Txasko de *Herri Batasuna.


Al español:

Ante el establecimiento del 10 de noviembre como “Día de la Memoria” de las víctimas del terrorismo, queremos manifestar lo siguiente:
(1) Denunciamos el hecho de que esta fecha haya sido establecida sin tan siquiera consultar a las asociaciones de victimas de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de Estado. Estas constituyen el mayor colectivo de victimas presente en nuestra sociedad.
(2) Como consecuencia directa de lo anterior, denunciamos los contenidos con los que, desde las instituciones estatales y autonómicas, se pretende caracterizar a esta conmemoración, cuando estas mismas instituciones llevan a cabo un lacerante agravio comparativo en cuanto al reconocimiento y tratamiento de las víctimas en función del origen de las vulneraciones de derechos sufridas.
(3) Denunciamos el carácter parcial y sectario de esta conmemoración en la medida en que las victimas del franquismo y el terrorismo de Estado seguimos sufriendo las consecuencias de las leyes de guerra emitidas por la dictadura militar, a cuya causa se impuso una sociedad dual de vencedores y vencidos. Es esta misma dualidad la que se pretende perpetuar a través de la preservación de la impunidad sobre las victimas causadas por la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y la violencia del Estado. Todas ellas victimas ignoradas y a las que se nos niega el derecho a conocer la verdad, el derecho a la justicia efectiva plena y la reparación de los daños causados.
(4) Constatamos que los partidos e instituciones impulsores de esta conmemoración no demuestran una voluntad clara de desvincularse, de manera rotunda y consciente, de la herencia del franquismo. Tanto la ONU como el Consejo de Europa han denunciado reiteradamente la perpetuación, por parte del Estado Español, de la impunidad sobre las vulneraciones de derechos humanos cometidas. Un claro ejemplo y exponente clarificador de esta situación lo encontramos en el tratamiento hacia las víctimas del terrorismo de estado franquista, que no han sido exhumadas o reivindicadas por el Parlamento ni por los grupos políticos de la ultraderecha española, así,su condición de Victimas del Terrorismo se les niega,y el Gobierno de Madrid no les da justicia a estas víctimas juzgando por ley a sus verdugos,los ejecutores del Terrorismo Franquista. Y es que el Gobierno Español, no ha cumplido democráticamente con la voluntad unánime de las víctimas y sus descendientes que claman justicia. Solamente algunos afectados han sido contemplados en la ley de Memoria, una ley claramente discriminatoria, si la comparamos con la de Solidaridad, en la aplicación de derechos y prestaciones. Mucho nos tememos que la nueva ley de reconocimiento integral a las víctimas del terrorismo planteada recientemente en el Congreso Español tampoco va a acoger a las víctimas de la violencia del estado dictatorial franquista y que tampoco se va a elaborar una ley específica para estas víctimas en el mismo sentido de resarcimiento de daño,reivindicación de muertos o presos por su libre pensamiento,y se dejarán sus restos anónimos en las cunetas de los caminos sin reconocimiento y consideración.
(5) El objetivo prioritario de las sociedades vasca y catalana, 35 años después de la muerte del genocida dictador general Franco y a 3 años de la promulgación de la “Ley de Memoria Histórica”, es el reconocimiento de las víctimas y la derogación de la "Ley de Amnistía de 1977", que en la práctica se ha convertido en una Ley de Punto Final que ampara la impunidad, contraviniendo la legalidad internacional e incumpliendo los convenios internacionales firmados por el Estado español, según los cuales los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben.
En definitiva, celebraciones como el “Día de la Memoria” son una muestra más de la nula voluntad de romper con el esquema de vencedores y vencidos heredado del franquismo. Esta celebración no recoge el sentir de los luchadores antifascistas, gudaris, maquis,milicianos, obreros,intelectuales y estudiantes que desde la legitimidad de su lucha siguen sufriendo las consecuencias de la impunidad sobre los responsables directos de la represión y la de sus herederos ideológicos.
En cualquier caso, y en aras a la búsqueda de escenarios de acercamiento y convivencia, es imprescindible que se materialice el reconocimiento de la igualdad de derechos entre las victimas. Llegado ese momento podríamos establecer los parámetros y actuaciones conjuntas para hacer visible el sufrimiento de todas las víctimas de todas las violencias. Con ello se daría un paso fundamental hacia un acercamiento y una reconciliación que tanto necesita nuestro pueblo y que, hoy en día, es imposible de alcanzar, debido a la inexistencia de una voluntad clara, por parte de las actuales instituciones, de investigar la verdad y hacer justicia sobre los crímenes cometidos por el franquismo y el Estado, con lo que se vuelve a imponer una discriminación que celebraciones como la que se pretende implantar el 10 de noviembre, no hacen más que ahondar y consolidar.
Por eso,cuando el pasado mes de mayo la Junta de Portavoces del Parlamento Vasco respaldó la elección del 10 de noviembre por ser el único día en el que "no hay ningún aniversario que lamentar", una fecha "que no es de nadie en particular, pertenece a todos" y con la que se pretende recordar "lo que ha ocurrido y lo que jamás puede volver a ocurrir", según el texto difundido entonces... nosotros si que recordamos,justamenteun 10 de noviembre de hace 32 años:

Madrugada del 10 al 11 de Noviembre de 1978: Mikel Arantaxi, médico de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Etxarri-Aran y su hermano Evaristo, son abatidos por la Guardia Civil en un control de carretera en la Sakana. Era la noche del sábado 10 de Noviembre de 1978, el control había sido instalado a las 00:00 horas. Mikel Arantaxi viajaba en un coche junto a otros tres acompañantes: Evaristo Aranatx,Joao Sabugal y Buenaventura Ferrer. cuando de repente desde la cuneta comienzan a disparar ráfagas de metralleta. El vehículo se estrella y,aunque Joao y Buenaventura logran escapar al monte,malamente heridos de bala, una docena de agentes rodean a los otros dos que tienen lesiones más graves,tundiéndolos a golpes sin ninguna necesidad,ya que al ser trasladados al hospital de Iruñea, Evaristo fallece en el camino por tres heridas,dos en el pecho y una en la cabeza,y Mikel fallece horas después por dos heridas de bala en el pulmón...
Y eso es lo que nosotros SI recordamos.

Associació per a la recuperació de la memòria històrica de Catalunya.
Axotzia Amutxastegi Txasko de Herri Batasuna.


No hay comentarios: